تسمه کش دستی

تسمه کش های دستی به دو دسته کلی زیر تقسیم میشوند.

  1. تسمه کش دستی فلزی.
  2. تسمه کش دستی پلاستیک.

تسمه کش پلاستیک

تسمه کش پلاستیک

تسمه کش فلزی

تسمه کش فلزی

 تسمه کشها از نوع عملکرد نیز به گروههای زیر تقسیم میشوند.

  1. تسمه کش جهت تسمه کشی سطوح تخت مانند انواع کارتن ، پالت ، عدلهای پارچه و پنبه و …
  2. تسمه کش جهت تسمه کشی سطوح گرد یا استوانه ای مثل رول ورق های فلزی ، بسته بندی انواع لوله.
تسمه کش گرد کش

تسمه کش گرد کش

تسمه کش تخت کش

تسمه کش تخت کش